دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، اسفند 1389 
مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

صفحه 15-28

عبدالکریم چهرگانی‌‌راد؛ سمیه حاجی صادقیان؛ فریبا محسن زاده