دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1389 
استخراج و بررسی مشخصات آنزیم تایروزیناز بادام‌زمینی شمال ایران

صفحه 49-62

معصومه فریدی؛ ریحانه سریری؛ وهب جعفریان؛ حبیب‌الله ناظم


مشخصات کاریوتیپی گونه‌های جنس Papaver در رویشگاه‌های استان اردبیل

صفحه 77-90

فرزانه عظیمی مطعم؛ ژیرایر کاراپتیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ رضا طلایی