دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، آذر 1390 
وابستگی زنده‌مانی جداکشت‌های مریستم شاخه با جنبه‌های ریخت‌شناختی آن در انگور (Vitis vinifera)

صفحه 27-38

غلامرضا گوهری؛ سمیه فریدی نیچران؛ سمیه نقی‌لو؛ علیرضا مطلبی‌آذر؛ محمدرضا دادپور


بررسی فلور چادگان در استان اصفهان

صفحه 75-96

مهدی یوسفی؛ رضا صفری؛ مصطفی نوروزی