دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، اسفند 1390 
مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

صفحه 37-46

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی