بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش آثار سمیّت آرسنیک اسید در اندام هوایی و ریشه گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)
2. بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش آثار سمیّت آرسنیک اسید در اندام هوایی و ریشه گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.)

سعید زارع ده‌آبادی؛ زهرا اسرار؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ شهرام پورسیدی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 1-14

چکیده
  نیتریک اکسید (NO) رادیکال آزاد بسیار فعال با طیف وسیعی از آثار فیزیولوژیک در گیاهان است. در پژوهش حاضر، آثار سدیم نیترو پروساید (SNP) به عنوان رها کننده نیتریک اکسید، بر سمیّت ناشی از فلز سنگین آرسنیک در دو ...  بیشتر
اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط تنش شوری
3. اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط تنش شوری

راضیه کاید نظامی؛ حمیدرضا بلوچی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 15-36

چکیده
  به منظور بررسی اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیک گیاهچه عدس در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ...  بیشتر
آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)
4. آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

مینایه قدرتی؛ نادر چاپارزاده؛ کمال‌الدین دیلمقانی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 37-52

چکیده
  آسکوربیک اسید به عنوان آنتی‌اکسیدان محلول در آب، در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک مانند مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی شرکت می‌کند. برای بررسی آثار تنش مس (5/6 میکرومولار) و کاربرد ریشه‌ای آسکوربیک ...  بیشتر
اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین
5. اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین

فاطمه دانشمند

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 53-66

چکیده
  تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های گیاهی می‌شود و گونه‌های فعال اکسیژن نیز باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب به غشاهای سلولی می‌شوند. در مطالعه حاضر، آسکوربیک اسید ...  بیشتر
بررسی تغییرات میزان برخی متابولیت‌های گیاهچه شیرین‌بیان در تیمار اکسید مس و اکسید روی
6. بررسی تغییرات میزان برخی متابولیت‌های گیاهچه شیرین‌بیان در تیمار اکسید مس و اکسید روی

راضیه سلطانی‌نژاد؛ رؤیا رضوی‌زاده؛ حکیمه علومی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 67-80

چکیده
  گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی در ایران است که از متابولیت‌های ثانویه موجود در ریشه این گیاه در صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شود. با کاربرد فلزات سنگین به عنوان الیسیتور ...  بیشتر
سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا
7. سنجش میزان ترکیبات فنولیک و اسانس در ژنوتیپ‌های میکوریزی نعنا

معصومه احمدی خویی؛ لیلا شبانی؛ سمانه باقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 81-94

چکیده
  در پژوهش حاضر، محتوای ترکیبات فنولیک کل و اسانس در شش ژنوتیپ نعنا سبز (اصفهان، بجنورد، کاشان، کرمانشاه، میبد و یزد) پس از تلقیح با دو قارچ میکوریز آربوسکولار، گونه‌های Glomus etunicatum و G. mosseae بررسی شد. همچنین، ...  بیشتر
بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر جوانه‌زنی و ریزازدیادی گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides) در شرایط in vitro
8. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر جوانه‌زنی و ریزازدیادی گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides) در شرایط in vitro

عذرا صبورا؛ محجوبه شکری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 95-114

چکیده
  هدف از بررسی حاضر به دست آوردن ترکیب مناسبی از هورمون‌های نفتالن استیک اسید (NAA) همراه با بنزیل آمینوپورین (BAP) یا کینتین (KIN) برای کاهش دوره خواب بذر Peroveskia abrotanoides، بررسی اندام‌زایی و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی ...  بیشتر
تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی
9. تأثیر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

سعیدرضا حسین‌زاده؛ اعظم سلیمی؛ علی گنجعلی؛ راهله احمدپور

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 115-132

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس و محتوای کلروفیل در گیاه نخود تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شهریورماه سال 1390 ...  بیشتر
ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمّی در خانواده‌های ناتنی یونجه
10. ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمّی در خانواده‌های ناتنی یونجه

حسین محمدزاده جلالی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ مریم احمدی

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1392، صفحه 133-142

چکیده
  به منظور ارزیابی ارتباط بین صفات کمّی و نشانگرهای آنزیمی، 12 خانواده ناتنی یونجه حاصل از خزانه پلی‌کراس از نظر ویژگی‌های زراعی و نشانگرهای آنزیمی مربوط به همان بوته‌ها، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده ...  بیشتر