دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، اسفند 1392 
ارتباط نشانگرهای آنزیمی با صفات کمّی در خانواده‌های ناتنی یونجه

صفحه 133-142

حسین محمدزاده جلالی؛ مصطفی ولیزاده؛ محمد مقدم؛ مریم احمدی