دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، مهر 1395، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر تحمّل به شوری و خشکی استویا (Stevia rebaudiana) در شرایط درون ‏شیشه‏ای

صفحه 1-20

10.22108/ijpb.2016.21032

فهیمه سراج؛ همت‌اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولی‌اله قاسمی عمران