بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در دو گونة شالک (Populus nigra) و سپیدار (Populus alba) به آلودگی سربی
2. بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در دو گونة شالک (Populus nigra) و سپیدار (Populus alba) به آلودگی سربی

الهام اعتمادی؛ پیام فیاض؛ رقیه ذوالفقاری

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21116

چکیده
  تاثیر افزایش سرب (سرب کلرید) در محیط‌کشت آبی تا 15، 45 و 90 میلی‌گرم در لیتر با EDTA، بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نهال‌های یک‌سالة دو گونة صنوبر شالک و سپیدار بررسی شد. شش هفته پس از قرار‌گرفتن ...  بیشتر
بررسی ناهنجاری‌های رفتار کروموزومی و ویژگی‌های مورفولوژی در ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی بین‌‌گونه‌‎‌ای پنبۀ بومی کرمان با رقم VTDL گونۀ آربورئوم
3. بررسی ناهنجاری‌های رفتار کروموزومی و ویژگی‌های مورفولوژی در ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی بین‌‌گونه‌‎‌ای پنبۀ بومی کرمان با رقم VTDL گونۀ آربورئوم

زهرا هراتی؛ موسی‌الرضا وفایی‌تبار؛ محمود خسروشاهلی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21117

چکیده
  پژوهش حاضر برای بررسی رفتار کروموزوم‌ها در میوز دو گونۀ پنبۀ بومی کرمان (Gossypium herbaceum)، رقم VTDL از گونۀ G. arboreum و هیبرید حاصل از تلاقی دو گونه و همچنین ژنوتیپ‌های حاصل از نتاج تلاقی برگشتی چهارم آن‌ها انجام ...  بیشتر
بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی
4. بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی

سیده سارا حسینی؛ منیره چنیانی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21118

چکیده
  خشکی، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندة رشد و نمو گیاهان در محیط است. بنابراین برای بررسی تنش خشکی و ارزیابی سیستم‌های مقاومتی دو لاین ET83-20 و Sanabad گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack)، غلة جدید ساختة دست بشر، ...  بیشتر
بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola
5. بررسی تغییرات بیان ژن‌های دفاعی گیاه گندم در پاسخ به آلودگی به Mycosphaerella graminicola

جلال غلام‌نژاد؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی؛ خدیجه رضوی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 43-54

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21119

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سالیسیلیک اسید بر میزان بیان ژن‌های رمزکنندۀ چهار آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، پلی‌فنل اکسیداز، پراکسیداز و کاتالاز در گیاه گندم (رقم متحمل ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک، دفاعی و محتوای عناصر دو رقم قرمز و جارویی سورگوم (Sorghum bicolor) در تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه
6. بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک، دفاعی و محتوای عناصر دو رقم قرمز و جارویی سورگوم (Sorghum bicolor) در تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه

رؤیا رضوی‌زاده؛ ندا طلائی صلواتی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21120

چکیده
  پژوهش حاضر، برای بررسی پاسخ‎های فیزیولوژیک و دفاعی ارقام سورگوم قرمز و جارویی نسبت به تنش شوری در شرایط کشت درون شیشه طراحی شد. در ابتدا بذرهای ارقام گیاه سورگوم در محیط‌کشت MS دارای غلظت‎های0، 50، ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراکی (Pistacia vera) رقم احمدآقایی
7. بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده و نمو میوه در پستة خوراکی (Pistacia vera) رقم احمدآقایی

فرخنده رضانژاد؛ مهدیه شکاری

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21121

چکیده
  پستة خوراکی (Pistacia vera L.)، با سطح زیر کشت وسیع در ایران، اهمیت اقتصادی و تغذیه‌ای دارد. در پژوهش حاضر، ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی گل ماده، اندوسپرم و لپه‌ها با روش سلول - بافت‌شناسی معمول با میکروسکوپ ...  بیشتر
رستنی آلپی بخشی از کوه الوند در استان همدان
8. رستنی آلپی بخشی از کوه الوند در استان همدان

محمد مهدی دهشیری؛ کیوان صفی‌خانی؛ حسین مصطفوی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1395، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2016.21122

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه‌های گیاهی، معرفی رستنی، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان آلپی بخشی از کوه الوند در استان همدان انجام شد. منطقة یاد‌شده، با مساحت 3750 هکتار در شمال شرق شهرستان ...  بیشتر