تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis
2. تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis

علی اصغر رستگاری؛ بهروز زارعی دارکی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.105517.1039

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سور فکتانت آنیونی SDS در شرایط مختلف محیطی بر دینامیک رشد جلبک دونالیلا ویریدیس انجام گردید. تاثیر این ماده با غلظت های 0/1 ، 1 و 10 میلی گرم بر لیتر و اسیدیته 7، 8، 9 و 10 بر محیط کشت ...  بیشتر
تأثیر عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بر بیان برخی ژن‌های دخیل در مقاومت به عامل بیماری سپتوریوز برگی در دو رقم گندم چمران و یاواروس
3. تأثیر عصاره گیاه دارویی مرزنجوش بر بیان برخی ژن‌های دخیل در مقاومت به عامل بیماری سپتوریوز برگی در دو رقم گندم چمران و یاواروس

اکرم عباسی منش؛ آرش فاضلی؛ سیامک بیگی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.111398.1102

چکیده
  بیماری سپتوریوز برگی گندم، که عامل آن قارچ Mycosphaerella graminicola می باشد، یکی از مخرب‏ترین بیماری‏های گندم است. ارقام مقاوم و سموم شیمیایی دو روش معمول جهت کنترل این بیماری می‌باشند. دراین تحقیق تاثیر عصاره ...  بیشتر
تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان
4. تأثیر درجه روز رشد و خصوصیات خاک بر فنولوژی و ویژگی‌های مورفولوژی گیاه دارویی بن سرخ (Allium jesdianum Boiss & Buhse) در استان لرستان

پروین رامک؛ یونس عصری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.110629.1093

چکیده
  بن سرخ (Allium ‌‌jesdianum) یکی از گونه‌های انحصاری ایران است که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل برداشت های بی رویه در لیست گیاهان در معرض خطر قرار گرفته است. این پژوهش بر پایه طرح آشیانه‌ای با سه تکرار از هشت ...  بیشتر
صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و میوه در سرده L. Sanguisorba از تیره گل سرخ در ایران
5. صفات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و میوه در سرده L. Sanguisorba از تیره گل سرخ در ایران

عادله دیلمی معزی؛ مرضیه بیگم فقیر؛ ریایه شاهی شاووان

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2018.109172.1073

چکیده
  در این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ گل، ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی میوه سرده Sanguisorba L. (Rosaceae) ، شامل دو گونه S. minor ، S. officinalis و سه زیر گونه S. minor Subsp muricata (Spach) Briq. ،S. minor subsp minor Scop. و S. minor subsp lasiocarpa (Boss & Hausskn) ...  بیشتر
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)
6. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی و تولید سوخ در گیاه والک (Allium akaka subsp. akaka)

آرزو پازوکی؛ محبوبه زارع مهرجردی؛ مریم نوروزی؛ شیرین دیانتی دیلمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.111214.1101

چکیده
  والک (Allium akaka subsp. akaka) گیاهی دارویی از خانواده Amaryllidaceaeاست. این گیاه بومی ایران بوده و به‌دلیل برداشت بی‌رویه در معرض خطر انقراض قرارگرفته است. والک دارای ویژگی خواب بذر است و تاکنون مطالعه‌ای برای تکثیر ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای تاثیر وانیلین بر ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جلبک سبز-آبی Spirulina platensis در دو محیط کشت غذایی Zarrouk و Johnson
7. بررسی مقایسه ای تاثیر وانیلین بر ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی جلبک سبز-آبی Spirulina platensis در دو محیط کشت غذایی Zarrouk و Johnson

ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2019.112063.1107

چکیده
  استفاده گسترده از ترکیب فنلی وانیلین در صنایع غذایی و دارویی، احتمال راه یافتن به آبها و اعمال تاثیرات آن بر فیزیولوژی و زیست جلبکهای آبزی را افزایش می‌دهد. به دلیل اهمیت میکروجلبک سبز-آبیSpirulina platensis ...  بیشتر