دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1398 
ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

صفحه 79-94

10.22108/ijpb.2019.110184.1085

ساناز غفاری مقدم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ حسینعلی فلاحی