مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم
تأثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) تحت شرایط دیم

رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2022.131436.1267

چکیده
  محدودیت آبی شدیدترین عامل تنشی است که رشد و تولید گیاهان زراعی را در مناطق خشک و نیمه‌خشک محدود می‌کند. راهکارهای متعددی به‌منظور کاهش آثار محدودیت آبی ایجادشده تحت شرایط دیم در رشد گیاهی توسعه یافته‌اند. ...  بیشتر