مقاله پژوهشی
اثر روش های مختلف تلقیح با قارچ Serendipita indica بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی
اثر روش های مختلف تلقیح با قارچ Serendipita indica بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

حسن تیموری؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.128853.1253

چکیده
  قارچ Serendipita indica علاوه بر افزایش رشد، مقاومت گیاهان میزبان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی را افزایش می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مایه‌ تلقیح‌های مختلف قارچ S. indica بر برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیک، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)
اثر فتانترن بر شاخص‌های فیزیولوژیک و القای تنش اکسیداتیو درگیاه آفتابگردان (Helianthus annuus)

مریم نعمتی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی؛ روح اله متفکرآزاد

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 23-38

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.125100.1229

چکیده
  درحال‌حاضر، یکی از مشکلات زیست‌‌محیطی ورود ترکیبات آلاینده آلی پایدار نظیر ترکیبات آروماتیک چندحلقه‌ای مانند فنانترن به محیط‌زیست است. در این پژوهش اثر غلظت‌های 0، 5 و100 میلی‌گرم بر لیتر از فنانترن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی آثار تنش شوری و گرما بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و رویشی در گیاه دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در فواصل زمانی متفاوت
بررسی آثار تنش شوری و گرما بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و رویشی در گیاه دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) در فواصل زمانی متفاوت

اعظم غلام نیا؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودائی زاده؛ سعید ترکش اصفهانی؛ سمیه قاسمی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 39-52

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.127818.1243

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی آثار تنش همزمان شوری و گرما بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و رویشی در نعناع فلفلی انجام شد. در این تحقیق تأثیر سه سطح شوری (0 ، 60 و 120 میلی‌مولار کلرید سدیم) و دو سطح تنش گرمایی(25 درجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی
تأثیر کاربرد قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

ابراهیم صداقتی؛ معصومه احمد زاده؛ روح الله صابری ریسه؛ اصغر رحیمی؛ نرگس حاتمی؛ علی اکبر محمدی میریک

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 53-76

https://doi.org/10.22108/ijpb.2022.129942.1258

چکیده
  تنش خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزیستی و عامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان و تولید محصولات کشاورزی است. به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد توأم برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی با سه گونه قارچ‌ میکوریز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه فلوریستیک منطقه شمال روستای قره‌جقه شهرستان قوچان در استان خراسان‌رضوی
مطالعه فلوریستیک منطقه شمال روستای قره‌جقه شهرستان قوچان در استان خراسان‌رضوی

فرزانه قادری نژاد؛ آذرنوش جعفری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.128448.1251

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه فلوریستیک شمال روستای قره‌جقه با مساحت ۲۰۰۰ هکتار واقع در دهستان سودلانه قوچان در استان خراسان‌رضوی با ارتفاع حدود ۱۴۰۰ متر از سطح دریا است. گیاهان این منطقه در ماه‌های فروردین تا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.)
بررسی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی به تنش شوری در ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

زهرا حسینی؛ محمدرضا زارع بوانی؛ احمد زارع

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22108/ijpb.2021.118177.1160

چکیده
  پیاز به عنوان یک گیاه حساس به شوری است، با‌این‌حال، به نظر می‌رسد تحمل به شوری وابسته به رقم بوده و پاسخ ژنوتیپی به‌طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. به‌منظور ارزیابی برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی ...  بیشتر