دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1399 
استفاده از خاک معدن آهن برای بهبود وضعیت عناصر غذایی خاک و رشد مطلوب گیاه گوجه‌فرنگی

صفحه 45-60

10.22108/ijpb.2020.120868.1194

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ حمید عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ ملیحه امینی