عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان
1. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان

محمد مهرنیا؛ عادل جلیلی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/ijpb.2020.119623.1180

چکیده
  بخش عمدۀ لرستان، کوهستانی و بارش مناطق کوهستانی استان عمدتاً به‌شکل برف است (750 تا 950 میلی‌متر). برف نقش مخزن طبیعی را ایفا می‌کند که ذوب تدریجی آن سبب پیدایش مناطق مرطوب و حضور بیشتر گیاهان در عرصه‌های ...  بیشتر