دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آذر 1399 
بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae)در ایران

صفحه 43-56

10.22108/ijpb.2020.121656.1201

زهرا فقیه؛ مریم کشاورزی؛ آرمان محمودی آطاقوری؛ سمانه مسافری